כתב וויתור, שחרור והסכמה לשימוש ועיבוד מידע

אני הח"מ, __________ מסרתי לחברה מידע במסגרת_כנס הרופאים 2024_____("המיזם"), מצהיר ומאשר כדלקמן:

1. השתתפותי במיזם נעשית מרצוני החופשי ובהתנדבות והנני מצהיר כי ידוע לי והנני מאשר כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי, מהחברה ו/או צד שלישי כלשהו, עבור השתתפותי במיזם ו/או מסירת המידע, כפי שיפורט להלן.

2. במסגרת השתתפותי במיזם, יימסר על ידי לחברי החברה ו/או מי מטעמה מידע המבוסס על ניסיוני האישי. המידע יימסר על ידי במסגרת שיחות טלפון, צ'אטים, רשתות חברתיות, אתר האינטרנט של החברה, במסגרת מפגשים פרונטליים שתערוך החברה ו/או שיערכו ביני לבין חברי החברה וכן במסגרת צילומים וראיונות וידאו שיערכו עימי על ידי החברה ו/או מי מטעמה (להלן: "המידע").

3. מטרות איסוף המידע: הנני מעניק/ה לחברה ו/או כל גורם מטעמה אישור לעשות שימוש, בלתי מוגבל, במידע והנני מוותר על סודיות המידע, לצורך המטרות הבאות (להלן: מטרות איסוף המידע):

2.1. למטרות שיווק, פרסום ופעולות יחסי ציבור של המיזם ו/או החברה.
2.2. לצורך פעולות שתבצע החברה ומטרתן לקדם את הידע של לקוחות החברה והציבור הרחב.
2.3. קיום ופיתוח המיזם.
2.4. קידום ההכשרה של גורמים מקצועיים, עמם החברה משתפת פעולה לצורך קידום פתרונות וסיוע מקצועי ללקוחות החברה.

3. שימושים מותרים במידע: הנני מאשר/ת לחברה לפרסם את המידע ו/או חלקו ו/או כל מידע הנכלל בו, לרבות ובכלל זה, לערוך אותו, לרבות באמצעות הסרת קטעים, שינוי סדר קטעים או בכל דרך אחרת. לפרסמו בשלמות או בחלקים, ליצור תמונות סטילס ו/או קבצי אודיו ו/או וידאו שונים הנוגעים לצילומים ו/או לתוצרים של המידע. בנוסף, רשאית החברה ליצור יצירות נגזרות כלשהן, להעתיק, לאחסן או לשמור את התוצרים באופן שיאפשר קיום הפעולות הנזכרות לעיל על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הגבלת זמן, תדירות או מקום, לרבות הוצאה אל מחוץ לתחומי מדינת ישראל, ללא צורך בקבלת אישורי מראש.

4. אמצעי הפרסום של המידע: אמצעי פרסום המידע: השימוש במידע יתבצע על ידי החברה באמצעים הבאים (להלן: "אמצעי הפרסום"):
4.1. במדיה הכתובה והמשודרת, ברשתות חברתיות ואתרי האינטרנט (לרבות האתר של החברה) ועל כן, יתכן כי שמי ו/או תמונתי ו/או קטעי וידאו ו/או תמונות שלי יהיו זמינים וניתן יהיה להגיע אליהם באמצעות מנועי חיפוש באינטרנט.
4.2. בכנסים ואירועים שתערוך החברה והמיועדים ללקוחות ו/או עובדי החברה ולאנשי מקצוע עמם פועלת ו/או משתפת החברה פעולה.

5. בעלות במידע: הנני מודע לכך שכלל המידע ו/או החומרים ו/או התוצרים שיופקו במהלך ו/או כתוצאה מהמידע (להלן: "התוצרים"), יהיו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, ובכלל זה, בין היתר, כל זכות יוצרים, יצירה נגזרת ו/או כל יצירה המתבססת על תוצרים אלה.

6. הנני מאשר/ת כי לא קיבלתי ולא אקבל כל תמורה כספית או כל טובת הנאה אחרת בתמורה למתן הסכמתי בהתאם לטופס זה ולמסירת המידע ואני מצהיר ומאשר שאני מוסר את המידע מרצוני החופשי וכן כי איני זכאי ולא אהיה זכאי לתשלומים ו/או תמלוגים כלשהם, מכל גורם שהוא, בקשר למידע ו/או לתוצרים ו/או לכל יצירה נגזרת או ביחס לשימוש שנעשה ע"י החברה או מי מטעמה בהם.

7. הסכמתי לתנאים המפורטים להלן נחשבת "הסכמה" כנדרש בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984, לרבות לעניין בעלות וזכויות אחרות המוקנות על ידי ביחס לצילומים ו/או לתוצרים ו/או לכל יצירה נגזרת.

8. הנני מתיר לחברה להעביר ו/או להמחות זכויותיה תחת הסכם זה לכל צד שלישי מבלי שתזדקק לאישור או הסכמה נוספים ממני.

9. הנני מוותר/ת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע והשימוש בו וכן הנני מוותר/ת בזאת על זכותי ליתן אישור מקדים לשימוש במידע ו/או חלקים ממנו ומשחרר בזאת את החברה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לנזקים כלשהם הנובעים משימוש במידע על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

ולראיה באתי על החתום לאחר שקראתי מסמך זה והבינותי את תוכנו לאשורו