משלוח לבית הלקוח חינם בהזמנה מעל 250 ₪
שימו לב! ייתכנו עיכובים באספקת משלוחים. במקרים דחופים, בבקשה צרו איתנו קשר.

תקנון פעילות גולשים "השקת המוצר הסודי – גיפט קארד"

 

 תקנון פעילות גולשים "השקת המוצר הסודי – גיפט קארד"

  1.   הגדרות

"הפעילות" - פעילות גולשים נושאת פרס/ים בשם "ראש השנה בקמדיס", שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו בעמוד הפייסבוק של "קמדיס" (להלן: "https://www.facebook.com/kamedis/?ref=br_rs");

"עורכת הפעילות" – קמדיס ו/או מי מטעמה.

"תקופת הפעילות" - התקופה המתחילה ביום 15/7/21 בשעה 10:00 ומסתיימת ביום 19/7/21 בשעה 23:59. 

"משתתף" - תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי, שגילו 18 ומעלה, והעונה על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות;      

  1.   תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות

(א)  במסגרת הפעילות, על המשתתף להגיב בפוסט הפעילות ולספר על אירוע\מקרה\אדם ש'עשו לו' את השנה האחרונה

(ב)  על מנת לקחת חלק בפעילות, על המשתתף לעקוב אחרי העמוד ולהגיב בפוסט הרלוונטי

(ג) ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס מותנים וכפופים להנחיות משרד הבריאות כפי שתהיינה במועדים הרלוונטיים.

  1. הפרס/ים ובחירת הזוכים

(א)  הזוכה בפעילות יזכה בגיפט קארד (שובר מתנה) למימוש באתר של קמדיס על סך 350 ₪  

(ב) הודעה על הזכייה של המשתתפים תיעשה באופן אישי מול המשתפים הזוכים ללא פרסום במדיות השונות.

(ג)  למען הסר ספק יובהר, כי בחירת הזוכים על ידי עורכת הפעילות הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

(ה) הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאחר ו/או אינם ניתנים להמרה לכסף או שווה כסף.

(ו)  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס, על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

  1. התנאים לקבלת הפרס

(א) הפרס לפי תקנון זה הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.

(ב) זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים.

(ג)  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה.

(ד) אין כפל מבצעים

  1.   הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה

עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת. 

  1.   שונות

(א)   מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותן הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

(ב)    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

(ג)  המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכים ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

(ד)  המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות ו/או לשימוש בתמונה ו/או בפרסום שהעלה לעמוד הפעילות בפייסבוק, אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק.

(ה)  על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, פגיעה בטעם הטוב, הפרת זכויות קניין רוחני ו/או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין.

(ו)  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המפרסם.

(ז)  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה, וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה - וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה. משתתפים אשר נמנעה זכייתם כאמור, לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לאמור.

(ח)   תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

(ט) כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

 

ט.ל.ח

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
הוספה לרשימת המשאלותהצגת רשימת המשאלותהסרה מרשימת המשאלות
סל הקניות שלך

סל הקניות שלך ריק

Return To Shop